От 08.02.2021 г. икономическият екип на кмета Любомир Христов започна съгласуването на бюджетите на малките населени места с кметовете и кметските наместници. А те (бюджетите, или по точно вътрешно-бюджетните сметки) са трохички в сравнение с бюджета на цялата община. Нека да дадем пример с предложеният “бюджет” на едно от големите села от Общината – село Мадара:

Параметрите , които общинска администрация предлага са следните:

Име на параграфКод на параграфПредварителен годишен план
I. Функция Общи държавни служби
Група А) Изпълнителни и законодателни органи
122 Общинска администрация
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотн.010022000
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотн.010122000
Задължителни осигурителни вноски от работодателя05004228
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО05514228
Издръжка10002440
Материали1015200
Вода, горива, енергия10161040
Разходи за външ. услуги (интернет, телефон)1020800
Командировки в страната1051400
Всичко разходи:28668

Във тази таблица са изброени разходите за заплата на кмета, гл. специалист, материали и услуги свързани само с Кметството, като единствено разходите за заплати и осигуровки в размер на 26 228 лв. се покриват от държавната субсидия за община Шумен, която за цялата община по тази функция е в размер на 3 553 300 лв.

Разходите за параграф 1000 в размер на 2440 лв. се покриват с приходи от местни дейности.

Advertisements

В следващата таблица съм представил другите предвидени разходи за селото – осветление, ремонт на улици, озеленяване, чистота и култура:

Име на параграфКод на параграфПредварителен годишен план
VI. Функция Жилищно строителство, комунално стопанство, благоустройство и опазване на околната среда
Група А) Жилищно строителство, комунално стопанство, благоустройство
604 Осветление на улици и площади
Издръжка10006000
Вода, горива, енергия10166000
Всичко – 604 Осветление на улици и площади:6000
606 изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа
Издръжка100011000
Текущ ремонт103011000
Всичко – 606 изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа:11000
Всичко Група А) Жилищно строителство, комунално стопанство, благоустройство17000
Група Б) Опазване на околната среда
622 Озеленяване
Издръжка10001300
Разходи за външни услуги10201300
Всичко – 622 Озеленяване:1300
623 Чистота
Издръжка100052000
Разходи за външни услуги102052000
Всичко – 623 Чистота:52000
Всичко Група Б) Опазване на околната среда:53300
Всичко функция VI:70300
VII. Функция култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Група В) Култура
759 Други дейности по културата
Издръжка1000400
Разходи за външни услуги1020400
Всичко функция VII Функция култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:400
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА с. Мадара:70700

Оказа се, че предвидените дейности, чието финансиране ще става от местни данъци, такси, наеми и аренда на земеделски земи е в общ размер от 70 100 лв. при ориентировъчни приходи на общината от селото в размер на около 140 000 лв.

Или с други думи – Мадара внася в общинския бюджет ДВА ПЪТИ повече отколкото получава!

Обяснението на общинска администрация за този парадокс, е че видите ли имало села с по 40 души население, които нямали приходи, а и там трябвало да се правят ремонти!!!

На въпросът на кмета на с. Мадара, защо не се направят бюджети на населените места, съобразени с демографската им характеристика, така като това е направено в съседната ни община Каспичан, където населени места с размера на Мадара получават двойно повече средства или с други общини от ранга на община Шумен (община Русе) не беше получен адекватен отговор, а единствено, че община Русе била богата община, а в община Каспичан улиците в Плиска били в окаяно състояние.

На предложението на кмета на Мадара, средства да се осигурят, като всички приходи без разходите по административни дейности по отдаването на земеделските земи под наем и продажбата на недвижими имоти в селото, да се добавят в “бюджета” на Мадара беше отговорено, че тези имоти не са на хората, а на Общината.

Отговорът на общинска администрация предизвика и ответна реакция – въпрос, към администрацията:

“Община Шумен да не е заплащала имотите на с. Мадара при присъединяването му към Общината през 2000 година?”, който също не получи адекватен отговор.

В крайна сметка, предложението на общинска администрация за предвидените разходи за 2021 г. за село Мадара не получи одобрението и подкрепата на кмета Н.Неделчев и всичко ще бъде решено от Общински съвет – Шумен на предстоящата сесия.

Advertisements