Днес 17.07.2020 г. на страницата на ВАС беше публикувано окончателното решение по Адм. Дело № 2133/2020. С решението си Съдът потвърждава изцяло първоинстанционото Решение на Административен съд – София град,  с което беше отменено решение на КЕВР в полза на монополиста Електроразпределение Север. Решението на съда, също така съдържа и задължителни указания към регулатора при издаването на ново решение по моята жалба.

Какво всъщност означава това за потребителите на услуги от монополистите:

1. Ако притежавате имот, който в момента е с прекъснато електрозахранване – например стара къща на село или имот и сгради в бивш стопански двор с влязъл в сила ПУП, какъвто е и моят случай, то вие имате право да изискате от електроснабдителното дружество ( в случая Електроразпределение Север АД) да ви бъде възстановено подаването на електроенергия към имота като за „обект с прекъснато електрозахранване“ съгласно Наредба №6 на КЕВР. Т.е. разходите за възстановяването ще са само 20-30 лв., а не както до сега дружествата изискваха да им се плаща, като за присъединяване на нов обект по 480 -680 лв.

2. Ако СТИ (електромера) не е разположен до/или на границата на вашият имот, то вие може да изискате от монополиста да го измести, така че да бъде спазено нормативното изискване на Наредба №6. Изместването е изцяло за сметка на оператора – електроснабдително дружество.

3. Ако вие ползвате електроенергия за лични нужди, то енергийното дружество е длъжно да се съобрази с искането ви договорът за присъединяване и доставка на електроенергия да бъде сключен с вас като с БИТОВ клиент. Не е от значение къде се намира имота ви или какъв е неговият статут – дали е битова сграда, хале, стопанска постройка и т.н.