На 25.07.2020 г. пред сградата на кметството на с. Мадара ще се проведе организационно събрание за Национална гражданска инициатива в подкрепа желанието на с. Мадара да се обособи в самостоятелна административно териториална единица.

Ще бъде одобрено предложението до Народното събрание за което ще се събират подписи на граждани. Ще бъде избран инициативен комитет от 3 до 7 души, които да внесат предложението и подписката в деловодството на НС. Ще се одобри бланката и ще се определи срок за събирането на подписите.

Първоначалното предложение е следното:

1. Предприемане на законодателни промени в ЗАТУРБ, ЗМСМА и ЗКН, позволяващи на населените места с обекти от
световното културно наследство да имат финансова и административна самостоятелност.

Мотивите за това предложение са следните:

” Уважаеми дами и господа Народни представители,
Село Мадара до 1978 г. притежаваше статут на община, като включваше съседните му населени места – с.Кюлевча и с.
Мътница (сега кв. Мътница – гр. Шумен). До този момент селото беше притегателен център за множество българи и
стана родно място на наши съграждани от всички точки на България.
Изградена беше социалната и административна инфраструктура в самото село, а също така беше изграден и
социализиран намиращият се в землището на Мадара Национален Историко- археологически резерват.
До 1990 г., въпреки, че статутът на Мадара, като самостоятелна административно териториална единица беше отнет и
селото беше присъединено към община Каспичан, дейностите по социализация и облагородяване не бяха преустановени
и все още имаше средства за текущи ремонти по инфраструктурата.
След демократичните промени и приемането на новата Конституция, нещата коренно се промениха – политиката на
множество правителства и направените законодателните промени бяха насочени изключително в посока задоволяване
нуждите на градското население, което от своя страна доведе до масово изселване на хората към големите градове,
където техните потребности можеха да бъдат задоволени по-лесно и с по малко административни разходи.
Ние, жителите на с. Мадара , които останахме в родното си село, бяхме лишени от множество социални придобивки и
блага на съвременното общество. Изграденото в селото до 1990 г. не се поддържа и тъне в разруха (административни
сгради, пътища, водопреносна мрежа, улично осветление и т.н.). Липсва редовен пътнически транспорт до
административния център на общината. Въпреки наличието на условия за работа (наличие на обществена сграда –
здравна служба с лекарски кабинет) в селото няма лекар и жителите му трябва да отделят средства и време за пътуване
до град Шумен.
Селото е лишено и от средства за редовно поддържане на обществените паркове и спортни съоръжения.
До 2009 г. Кметство с. Мадара разполага със самостоятелен бюджет, който макар и в пъти по-малък от този преди 1990 г.,
все пак се управляваше от хора, които живеят в селото и са близо до най-належащите проблеми на жителите.
След 01.01.2009 г. Община Шумен пое изцяло управлението на селата, лишавайки местните хора и от малкото финансова

свобода, която им беше оставена – село Мадара остана без самостоятелен бюджет, административният персонал на
кметството беше редуциран до 2-ма човека – кмет и главен специалист.
От този момент до сега в селото ни не е направена нито една капиталова инвестиция и не е вложен и един лев за
поддържане на наличната инфраструктура.
От направените неофициални справки от настоящият кмет на Мадара – инж. Н.Неделчев е видно, че постъпленията от
местни дейности (такса смет, данък сгради, турист. данък, продажба на имоти общинска собственост, данък придобиване
на МПС и имущество, данък МПС, наеми на общинско имущество и земеделски земи, услуги ГРС и др.) за период от
една година са от порядъка на 200 000 – 250 000 лв. Същевременно в бюджета на община Шумен за селото не е налична
информация за предвидени дейности от местен характер, а имайки предвид предходните години, нямаме основания да
мислим, че цифрата ще бъде по различна от НУЛА.
На 07.12.2019 г. в селото беше проведено Общо събрание по реда разписан в ЗПУГДВМС, като бяха взети решения да
бъде възстановена финансовата самостоятелност на селото, като в Бюджета на община Шумен за 2020 г. да бъде
предвиден бюджет за кметство с. Мадара, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
Другото решение, което беше взето е всички имоти – общинска собственост да бъдат управлявани от законно избраният
кмет на селото, разчитайки, че по този начин ще бъдат осигурени поне тези 30% от приходите, така като е разписано в
Закона за общинската собственост.
Тези решения не бяха обжалвани в законово установеният срок и на практика са влезли в сила от 19-ти Декември, 2019 г.
Уви, нито органът на местната власт – Кмет на община Шумен, нито местният законодателен орган – Общински съвет
Шумен, благоволиха да се съобразят с решението на своите избиратели, което е директно нарушение на Конституцията,
в която те се заклеха при встъпването си в длъжност.
Уважаеми Народни представители,
Предвид приходите от местни данъци, такси и услуги и исторически потвърденият факт, че управлението на населеното
място дистанционно от хора, които не са запознати и не искат да решават проблемите на населението и не са
заинтересовани от икономическото му развитие е неефективно, а и от доказаната ефективност на децентрализираното
финансово управление, изразена и в документи приети не само от МС но и от Европейският съвет, то е належащо
приемането на законодателните промени, визирани в настоящото наше искане.
Разчитаме на вашето разбиране, че за да се гордеем с нашият Мадарски конник – символ на единството на Българската
Държава и нашата древна и велика история, то няма как да разграничим и населеното място, чието име той носи.
Мадарският конник и НИАР Мадара са едни от най-известните дестинации за културно-исторически туризъм не само в
България, а в целия свят. Името на нашето село е навсякъде в България и по света – то фигурира в името на улици,
сдружения, фирми. Има дори и орден „Мадарски конник“ за заслуги в двустранните международни отношения на

България с други страни. Много малко японци са чували за град Шумен, но всички знаят за Мадара.
Действително, Законът за административно териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) поставя
ограничения (наличие на население над 6000 души) за създаването на самостоятелна община, но въпреки това сме
свидетели, че това е възможно. Най- пресният пример е обособяването на новата община Сърница на 01.01.2015 г.
Същевременно има множество общини не отговарящи на изискването на ЗАТУРБ за население над 6000 души, като
някои от тях са с по-малко от 1000 жители, но въпреки това съществуват, а някои от тях дори са и пример за успешно
управление. Една от тези малки общини е село Чавдар. Какво би спряло и Мадара да бъде такова село за пример – още
повече при нас са налице прекрасни условия за развитие на културно-исторически и етнографски туризъм?
Конституцията на Република България е определила нашата страна да бъде Република с парламентарно управление и по
тази причина Народното събрание е и нейния върховен административен орган.
ВИЕ сте на ход! “